|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

همکاری های پژوهشی

کمیته تحقیقات کاربردی :

کمیته  تحقیقات کاربردی در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و نیز نظام مندسازی تحقیقات در وزارت نیرو در قالب ایجاد کمیته های تحقیقات و زیرکمیته های فنی تشکیل و بر اساس ایین نامه های داخلی ، اسناد بالادستی و سیاست گذاری های استانی و... در شرکتهای آب منطقه ای  فعالیت نموده و با تدوین اولویتهای تحقیقاتی و سفارشی سازی نیازها و مسایل با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکزعلمی و پژوهشی  ، پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد و.... برای حل مشکلات صنعت آب کشور تلاش مینمایند  :

در این راستا با عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای استاتید دانشگاهها ، بکارگیری سربازان نخبه دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاهی ، بومی سازی تجهیزات با استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور ، همکاری با مراکز پارک علم و فناوری و رشد استان بدنبال تحقق اهداف کلان پیش بینی شده بوده و برای نائل شدن به این موضوع ، نیازمند همکاری محققین و خبرگان و نخبگان و.. کشور میباشد

اعضاء : ( دکتر محمد ابراهیم یخکشی (مدیرعامل ) -سیروس نیری (معاون حفاظت و بهره برداری )- سید عباس حسینی ( معاون مالی و پشتیبانی ) - حیدر داودیان ( معاون طرح و توسعه) -قاسم اسلامی (معاون برنامه ریزی)  - دکتر غلامحسین کرمی (عضو خبره- دانشگاه صنعتی شاهرود )-دکتر علی شاه نظری (عضو خبره - دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی ساری ) حسینعلی زبردست رستمی (رئیس گروه تحقیقات کاربردی)  

 

     شماره تماس گروه تحقیقات کاربردی شرکت : 01133347815 wrm.mz.research@gmail.com

 

کمیته ملی آبیاری و زهکشی :

ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ۱۹۵۰   ﺑــﻪ ﺍﺑﺘﻜــﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻣﺮﻛــﺰﻱ  ﺁﺑﻴــﺎﺭﻱ   ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻨــﺪ، ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑــﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠــﻲ  ﺁﺑﻴــﺎﺭﻱ  ﻭﺯﻫﻜﺸــﻲ International Commission On Irrigation and Drainage (ICID) ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪ.  ﻫﺪﻑ از ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺍﻳﻦ  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻠﻮﻡ  ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ  ﺁﺑﻴـﺎﺭﻱ   ﻭ ﺯﻫﻜﺸـﻲ   ﻭ ﻛﻨﺘـﺮﻝ  ﺳﻴﻼﺏ   ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎﻥ  ﻃﺒﻖ  ﺍﺻﻮﻝ  ﻓﻨﻲ - ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ بوده است .  ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ   . ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۴   ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  ﻭﻗﺖ  ﺑﻪ  ﻋﻀﻮﻳﺖ  ﺍﻳﻦ  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ﺩﺭﺁﻣﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۷   ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﻠﻲ  ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ  ﺭﺳﻴﺪ  ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻭﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﺬﻛﻮﺭ   ﭘﺲ ﺍﺯ   ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖﻭﺯﻳﺮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﻭﺯﺍﺭﺕ  ﺁﺏ  ﺑﺮﻕ  ﺳﺎﺑﻖ  ﺍﺑﻼﻍ  ﮔﺮﺩﻳﺪ .  ﻫﺪﻑ  ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻣﻠﻲ  ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ  ﻭ ﻓﻨﻮﻥ  ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ   ،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﺳﻴﻞ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

اعضاء آقایان  : دکترمحسن مسعودیان ( رئیس کمیته- دانشگاه علوم کشاورزی ساری ) ، حسینعلی زبردست رستمی ( دبیرکمیته- آّب منطقه ای ) ،  مهندسین سید جمال موسوی  ( آب منطقه ای ) ،  بهنام عباسپور ( خبره بازنشسته آب ) ، ایرج صاعدی ( جهاد کشاورزی ) ، رمضان حاجی زاده ( آب منطقه ای ) ، محمد تقی علیزاده ( مهندسین مشاور خزر آب ) ، حسین اکبری ( خانه کشاورز ) ، محمد باقری مرزونی ( خبره بازنشسته آب ) ، دکتر علی شاه نظری ( خبره دانشگاهی - دانشگاه علوم کشاورزی ساری ) ، دکتر خوش روش ( مسئول کمیته جوانان - دانشگاه علوم کشاورزی ساری )

شماره تماس کمیته ملی آبیاری 01133347815 Irncid.mz@gmail.com

کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی :

با توجه به اقدامات جدی در حوزه صیانت از منابع آبهای زیرزمینی ، شرکت آب منطقه ای مازندران اقدام به تشکیل کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی از آبهای زیر زمینی نموده است

این کمیته با هدف بررسی مشکلات پیش رو و رفع چالش های طرح احیا و تعادل بخشی از سال 1395 شروع بکار کرده است 

اعضاء آقایان  : دکتر یخکشی  ( رئیس کمیته- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران  ) ، سیروس نیری  ( دبیرکمیته-معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران ) ،  مهندسین حیدر داودیان  ( آب منطقه ای ) ،  قاسم اسلامی ( آب منطقه ای مازندران ) ، شعبانعلی صادقی ( آب منطقه ای مازندران) ،  (شرکت مشاور دزآب ) ، دکتر علی شاه نظری ( خبره دانشگاهی - دانشگاه علوم کشاورزی ساری ) ،

01133348781 - hefazat.ab.mazandaran@gmail.com

 تاریخ ثبت : 1399/09/24
  آخرین به روزرسانی : 1399/09/24
 
 16993
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 36
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 2,792
 • بازدید دیروز : 10,572
 • کل بازدید : 16,706,049
 • آخرین به روزرسانی : 1402/09/06 14:21:36
 • شناسه IP شما : 18.205.26.39

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا : 1821