|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

دعوتنامه و شرایط شرکت در مزایده عمومی اجاره 4 قطعه از بستر رودخانه تجن در محدوده شهر فرح آباد ساری

 

کد سند

نوع آگهی

واحد منتشر کننده

روابط عمومی

موضوع

دعوتنامه و شرایط شرکت در مزایده عمومی اجاره 4 قطعه از بستر رودخانه تجن در محدوده شهر فرح آباد ساری

تشریح

«دعوتنامه و شرایط شرکت در مزایده عمومی مربوط به اجاره 4 قطعه از بستر رودخانه تجن (پایاب تجن) واقع در شهرستان ساری- محدوده شهر فرح آباد »

شرکت سهامی آب منطقه­ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر3جاده قائمشهرحسب اختیارات حاصله در نظر دارد بخشی از بستر رودخانه تجن (پایاب تجن) را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج  و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،  بصورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.

ماده 1- موضوع مزایده:

موضوع مزایده عبارت است از اجاره بخشی از بستر رودخانه تجن واقع در شهرستان ساری- محدوده شهر فرح آباد به مساحت حدود 1200 مترمربع (هزار و دویست مترمربع) به مختصات جغرافیایی (4075477، 688447) و (4075480، 688423) و (688422،4075432) و (4075429، 688445) با ابعاد و موقعیت مندرج در نقشه  ترسیمی پیوست واقع در شهرستان ساری- محدوده شهر فرح آباد محله به شرح مشخصات مندرج در  برگ پیشنهاد قیمت که جزء لاینفک مزایده می باشد.

ماده 2  تضمین شرکت در مزایده:

میزان سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول ذیل می باشد که شرکت کنندگان در مزایده بایستی تضمین های اشاره شده را به صورت ذیل تهیه و در پاکت لاک و مهر شده قرار دهند و به دبیرخانه شرکت تحویل گردد .

ردیف

محل جغرافیایی

مساحت 
(مترمربع)

قیمت پایه مترمربع (ریال)

مبلغ کل اجاره سالانه (ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

ساری- محدوده شهر فرح آباد - بستر رودخانه تجن (پایاب تجن)

1200

1100

900

875

160000

160000

130000

160000

192000000

176000000

1170000000

125600000

 

 

1- واریز نقدی وجه تضمین به حساب سیبا  شماره شبا 980100004001116806376823 IR  بانک مرکزی  بنام آب منطقه ای مازندران.

 2- ضمانتنامه بانکی بمدت اعتباری یکساله و قابل تمدید در یکی از بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 3  قیمت پایه کارشناسی:

قیمت پایه کارشناسی دربرگ پیشنهاد قیمت آمده است و لذا شرکت ­کنندگان در مزایده باید دقت نمایند با لحاظ قیمت پایه کارشناسی نسبت به ­ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

 ماده 4- تاریخ بازدید از مورد مزایده:

متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از مورد مزایده به آدرس اعلام شده در ماده 1 دعوتنامه فوق، می توانند به محل یاد شده مراجعه و ضمن بازدید از کمیت و کیفیت آن مطلع گردند. در صورت بروز سوال یا ابهام می توانند با شماره 4-33347801 -011 و داخلی 1085-1087 مربوط به واحد درآمد، مشترکین و سرمایه گذاری و اداره املاک و مستغلات شرکت تماس حاصل نمایند.

تاریخ بازدید:            روز          ساعت:            تا تاریخ        روز           ساعت:                  

تاریخ دریافت و تحویل اسناد مزایده: اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رأس ساعت:            روز      مورخ          لغایت     

ماده 5- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها:

الف) پیشنهادها حداکثر تا ساعت روز      مورخ      در سامانه ثبت می گردد .

ب) شرکت کنندگان در مزایده می بایست ضمن امضاء کامل اسناد مزایده در تمامی صفحات، پیشنهاد های خود را علاوه بر ثبت در سایت الکترونیکی دولت بطور فیزیکی در پاکت های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده شامل پاکت تضمین (پاکت الف) دعوتنامه و شرایط شرکت در مزایده امضا شده (پاکت ب) پاکت قیمت (پاکت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چار چوب اسناد مزایده که همگی پاکتها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار داده و همچنین در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری نماند و طبق زمانبندی مقرر در سایت، به دبیرخانه شرکت، به آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده قائمشهر، نیز تحویل داده شود. قابل ذکر است کلیه مراحل مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) درج، و هم بصورت فیزیکی تحویل گردد درصورت عدم درج قیمت پیشنهادی و پاکتها در سامانه "ستاد" پیشنهاد ارائه شده مردود تلقی و بازگشایی نمی گردد.

ماده 6- توضیح و تشریح اسناد:

الف- چنانچه شرکت کننده، دراسناد مزایده ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند میتواند از مزایده گزار توضیح کتبی بخواهد .

ب - مزایده گزار باید توضیحات و پاسخ به پرسشهای شرکت کنندگان در مزایده را پاسخ دهد و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح و تشریح اسناد، رونوشت صورتجلسه و هر گونه تجدید نظر در اسناد مزایده را مطابق با ماده 22 قانون برگزاری مناقصات بطور یکسان برای همه شرکت کنندگان در مزایده ارسال نماید

ماده 7- رقم پیشنهاد قیمت:

رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل مورد مزایده به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود و برای تعیین برنده مزایده ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل برای انتخاب خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل آن بدون حروف باشد مردود اعلام خواهد شد. ضمناً هرگونه ادعائی پیرامون اشتباه و خطاء و .... در قید میزان رقم پیشنهادی مسموع نخواهد بود.

 

ماده 8- بازگشائی:

پیشنهادات واصله در ساعت صبح روز      مورخ           در حضور اعضاء کمیسیون مزایده در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت مزایده گزار باز و قرائت خواهد شد .

ماده 9- نحوه پرداخت اجاره:

همزمان با عقد قرارداد اجاره

ماده 10- نحوه وصول سپرده:

سپرده نفرات اول و دوم  برنده مزایده نزد شرکت نگهداری می شود و چنانچه برنده اول مزایده ظرف مدت مذکور در ماده 9  نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید سپرده وی بدون انجام تشریفات قضائی بنفع شرکت وصول خواهد شد و هیچ گونه ادعا و عذری مسموع نخواهد بود و در این حالت مراتب جهت تحویل به برنده دوم مزایده اعلام خواهد شد. چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام (به استثناء ایام تعطیل) نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید سپرده وی نیز بدون انجام تشریفات قضائی بنفع شرکت وصول خواهدشد.

تبصره : مهلت مذکور در صورتیکه با توجیه مستند و مدلل به تصویب و موافقت مدیرعامل شرکت مزایده گزار و یا نماینده مجاز وی برسد می تواند تا دو برابر مدت تعیین شده قابل افزایش باشد .

ماده 11  اختیارات کمیسیون

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و برندگان اول و دوم مــزایده نیز براساس قانون برگزاری مناقصه مصوب سال 1383 مجلس مـحترم شورای اسلامی وآئین نامــه معاملات شرکتــهای آب منطقـه ای مصوب سال 1384 هیـات محترم وزیران تعیین می شوند.- در صورتیکه یک پیشنهاد قیمت به جلسه کمیسیون مزایده ارائه گردد کمیسیون مزایده با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت مجاز به تصمیم گیری می باشد.

ماده 12- مالیات و عوارض قانونی:

بیمه، مالیات، عوارض و هرگونه کسور قانونی مترتب بر این مزایده بعهده برنده مزایده می باشد .

ماده 13- منع مداخله کارکنان دولت:

برنده مزایده متعهد می‌گردد مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت را در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 را کلاً رعایت نماید و متعهد است منافع قرارداد را کلاً یا جزاً به هیچیک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قانون پیش بینی شده است انتقال نداده و یا آنها را به شراکت قبول نکند و در هر صورت چنانچه اقدام برنده مزایده به قرارداد به جهتی از جهات قانونی ممنوع باشد مزایده گذار محق خواهد بود که قرارداد منعقده را فسخ نماید و هرگونه ضرر و زیان وارده به این شرکت را برنده مزایده بایستی  جبران نماید.

ماده14- تکالیف و اختیارات:

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول کردن کلیه اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده‌گزار در شرایط شرکت در مزایده و قانون برگزاری مزایده می‌باشد.

 

ماده 15-تعیین برنده مزایده:

شرکت کننده ای  که مناسب‌ترین قیمت را ارائه داده  باشد بعنوان برنده اول مزایده تعیین می‌گردد و ضمناً مدت اعتبار پیشنهادی از تاریخ بازگشایی مزایده بمدت سه ماه می باشد.

ماده 16- موارد پیش‌بینی نشده:

تابع قوانین جاری کشور می‌باشد. 

برای دانلود نمونه فرم پیشنهاد قیمت کلیک نمایید

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1403/01/29
 مدیر روابط عمومی
 316
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 28
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 589
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 18,529,681
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/24 08:05:52
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا : 1821