یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 1)
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 2)
آیا خدمت مورد نظر شما سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 3)
تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 4)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده بصورت حضوری چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 5)
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده چیست ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 6)
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟


نظرسنجی ارباب رجوع (شماره 7)
چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید ؟