چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

 

رئیس کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای مهندس رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا طی حکمی آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی را به عنوان رئیس گروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان مازندران منصوب کرد.  

 

در این حکم بر راهبری کارگروه اجرایی مذکور بر اساس نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب، ضرورت بکارگیری و مشارکت اعضاء و ارائه گزارش منظم به دفتر نظام بهره برداری و حفاظت تاکید شد.

 

شایان ذکر است کیفیت منابع آب به لحاظ شرایط خاص طبیعی و جمعیتی استان بسیار با اهمیت است که این کارگروه می تواند در امر سیاست گذاری و اجرای برنامه عملیاتی برای حفظ کیفیت منابع آب نقش کلیدی داشته باشد.

منبع خبر: